Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Dit zijn algemene voorwaarden van Kampeer & Outdoor Nederland b.v. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het complete productaanbod op de site van opblaasbaretenten, internetadres https://opblaasbaretenten.be, en op alle met Kampeer & Outdoor Nederland b.v. aangegane overeenkomsten.

Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en opblaasbaretenten.be, middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 2 van deze voorwaarden, accepteert u deze voorwaarden. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring (via fax, brief of e-mail: info@opblaasbaretenten.be) door opblaasbaretenten.be worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door opblaasbaretenten.be is ingestemd.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van opblaasbaretenten.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door opblaasbaretenten.be ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. opblaasbaretenten.be heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar aangesloten webwinkels en overige gedeelte van de website te wijzigen.

2. Offerte- aanbieding en totstandkoming overeenkomst

Indien opblaasbaretenten.be de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van een gewijzigde uitspraak van de rechter, zal opblaasbaretenten.be u hiervan onmiddellijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail: info@opblaasbaretenten.be) aan opblaasbaretenten.be te melden.

De overeenkomst tussen opblaasbaretenten.be en u komt tot stand op het moment nadat u:

 • 3.1. Een bestelling hebt geplaatst via de site van opblaasbaretenten.be op https://opblaasbaretenten.be middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier;
 • 3.2. Vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt, nadat u akkoord bent gegaan met de prijs en hebt ingegeven dat u de bestelling wilt laten bezorgen, onderaan het bestelformulier op https://opblaasbaretenten.be;
 • 3.3. Hierop van opblaasbaretenten.be op het door u ingegeven e-mailadres een bevestiging hebt ontvangen dat opblaasbaretenten.be uw bestelling heeft ontvangen (dit betreft een zogenaamde “ontvangstbevestiging”);
 • 3.4. En waarop u de ontvangst van de ontvangstbevestiging en tevens bestelling bevestigt door de hyperlink die in het e-mailbericht staat weergegeven aan te klikken;
 • 3.5. Als u ervoor hebt gekozen om uw bestelling te laten bezorgen zal de bestelling als wel de overeenkomst met opblaasbaretenten.be pas officieel en in behandeling genomen worden nadat u het factuurbedrag hebt overgemaakt en het bedrag per bank is ontvangen door opblaasbaretenten.be;

 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

 • 4.1. Een overzicht van uw bestelling;
 • 4.2. De prijs per besteld product en een totaalprijs van de gedane bestelling;
 • 4.3. Uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) afgeleverd wordt(en),
  e-mailadres en telefoonnummer;
 • 4.4. Het bestelnummer van de overeenkomst;

5. De overeenkomst bevat alle tussen u en opblaasbaretenten.be gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en opblaasbaretenten.be.

6. De administratie van opblaasbaretenten.be geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan opblaasbaretenten.be verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door opblaasbaretenten.be verrichte leveringen. opblaasbaretenten.be erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

7. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Prijzen

1. Alle prijzen op https://opblaasbaretenten.be zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten en inclusief verwijderingsbijdrage. Mocht de klant op de afgesproken levertijd niet aanwezig zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. In dat geval is de klant tevens gehouden de eventuele verzend- en rembourskosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3. Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de order annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door opblaasbaretenten.be.

4. Levering, Transport en -kosten

1. Bestellingen op opblaasbaretenten.be zullen altijd bezorgt worden.

2.1 Als u aangeeft dat de bestelling bij het door u opgegeven adres bezorgd moet worden, worden ten behoeve van de levering verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het formaat, de omvang en het gewicht van uw bestelling. De verzendkosten worden duidelijk vermeld op het bestelformulier als u ingeeft dat u de bestelling wilt laten bezorgen.

2.2 De verzendkosten van een bestelling zijn onder voorbehoud. In verband met de gewijzigde bezorgtarieven kan de totaalprijs van uw bestelling in een later stadium verschillen. Voor de actuele bezorgkosten kunt u contact opnemen met opblaasbaretenten.be.

3. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor opblaasbaretenten.be. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door opblaasbaretenten.be kunnen worden uitgesloten.

4. Zorg om stagnatie in transport te voorkomen, dat u bij het bestellen de adresgegevens correct en volledig invoert. Dit risico ligt bij u zelf.

5. Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen en te tekenen voor ontvangst.

5. Levertijd

1. De leveringstermijn van uw bestelling bedraagt 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in deze overeenkomst tussen u en opblaasbaretenten.be. De door opblaasbaretenten.be opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door opblaasbaretenten.be overschreden wordt, zal opblaasbaretenten.be u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) of telefonisch in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met opblaasbaretenten.be te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail: info@opblaasbaretenten.be) aan opblaasbaretenten.be te melden.

6. Herroepingrecht

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroeping of via email aan info@opblaasbaretenten.be

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer, tenzij de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, mits anders met ondernemer besproken.

6. Na ontvangst van het product door ondernemer zal binnen 14 dagen de aankoopsom van het product worden terugbetaald.

7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8. Uitgesloten van het herroepingrecht zijn:

 • goederen die uit de originele ongeschonden verpakking zijn.
 • goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • Voedsel
 • Vloeistoffen en gassen
 • Showmodellen.
 • Bergsport artikelen

9. Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

7. Niet goed en geld retour.

1. Alle producten worden gecontroleerd voordat het naar u gestuurd wordt. Mocht er toch iets niet goed zijn dan kunt u opblaasbaretenten.be binnen 24 uur na levering schriftelijk (via fax, brief of e-mail) of telefonisch contacten en vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

2. Als u een product terug stuurt dan moet u zelf de kosten van verzending betalen.

3. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door opblaasbaretenten.be serieus in behandeling genomen worden.

4. U dient een klacht kenbaar te maken bij de klantenservice van opblaasbaretenten.be (de gegevens staand vermeld onder artikel 10 van deze voorwaarden).

5. opblaasbaretenten.be zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. opblaasbaretenten.be zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) of telefonisch berichten.

8. Garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen

 • Op de door opblaasbaretenten.be geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
 • opblaasbaretenten.be is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van opblaasbaretenten.be. opblaasbaretenten.be is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • Indien opblaasbaretenten.be, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • Er kan geen sprake zijn van garantie ingeval van slijtage als gevolg van normaal gebruik en verder in de volgende gevallen:
 • Indien het serienummer van het product niet overeenkomt met het door opblaasbaretenten.be geregistreerde serienummer dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet door cq. met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
 • Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • Indien de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of een niet met de bestemming corresponderend gebruik;
 • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Het is mogelijk dat opblaasbaretenten.be op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. opblaasbaretenten.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Persoonsgegevens

1. opblaasbaretenten.be zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy-beleid. De klantgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

2. De informatie die wij verkrijgen op financieel gebied zoals rekeningnummers en andere gegevens met betrekking op de betaling worden alleen voor de facturatie van de bestellingen gebruikt.

Klantenservice

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te hebben met:

Kampeer & Outdoor Nederland b.v.
Vierackerlaan 22
6981 HW Doesburg
Tel.: +31 (0) 85 303 0787
E-mail: online@opblaasbaretenten.be

11. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten gesloten met opblaasbaretenten.be is het Nederlands recht van toepassing.

//
//
Producten
Afdeling verkoop
//
Retourneren
Product retourneren
//
Klantenservice
vraag maar raak!

Heb je een vraag, wil je een product retourneren of heb je een andere vraag? Kom maar op, we horen graag van je!